Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường Mầm non Tú Sơn nhằm tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục toàn diện học sinh và thi đua “Xây dựng trường học xanh-an toàn - thân thiện” . Nhà trường xây dựng kế hoạch và tuyên truyền cho toàn thể CB, GV ngày từ ...